t a  e 

求购燃油泵散热器风扇等

发布时间:2018-10-07 18:35:08 有效期至:2018-12-06 23:59:59

求购产品

图片 零件/参考号 参数 适用品牌 描述 单价/数量
Voltage:12 V
Power:
Diameter:280 mm
大众
奥迪
西雅特
¥ 0.00
500
Voltage: 12V
Power: 80/250W
Diameter: 303mm
大众
¥ 0.00
500
Voltage: 12V
Power: 220/60W
Diameter: 290mm
大众
奥迪
斯柯达
西雅特
¥ 0.00
500
Transmission End
Top Diameter :21 mm
Bottom Diameter : 94 mm
Height : 97 mm
大众
奥迪
西雅特
¥ 0.00
500
Transmission End
Top Diameter : 24 mm
Bottom Diameter : 100 mm
Height : 118 mm
大众
奥迪
斯柯达
¥ 0.00
500
3 -pole
OBD II + III compatible
大众
奥迪
斯柯达
西雅特
¥ 0.00
500
大众
西雅特
¥ 0.00
500
奥迪
¥ 0.00
500
大众
¥ 0.00
500

求购描述

求购大量大众车型配件,燃油泵,出口非洲。请有关认真负责的生产厂家联系我,我的QQ:1424001953

联系人信息

登录 查看求购者联系信息
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注 名称 尺寸范围 单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347