t a  e 
REF NO. Part categories Parameter
JURATEK : JBS1001 Brake Shoe Set Ø: 203 mmWidth: 38 mm
JURATEK : JBS1002 Brake Shoe Set Ø: 200 mmWidth: 40 mm
JURATEK : JBS1003 Brake Shoe Set Ø: 203 mmWidth: 38 mm
JURATEK : JBS1004 Brake Shoe Set Ø: 230 mmWidth: 42 mm
JURATEK : JBS1005 Brake Shoe Set Ø: 280 mmWidth: 65 mm
JURATEK : JBS1006 Brake Shoe Set Ø: 180 mmWidth: 32 mm
JURATEK : JBS1007 Brake Shoe Set Ø: 229 mmWidth: 42 mm
JURATEK : JBS1008 Brake Shoe Set Ø: 200 mmWidth: 28 mm
JURATEK : JBS1009 Brake Shoe Set Ø: 200 mmWidth: 45 mm
JURATEK : JBS101 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS1010 Brake Shoe Set Ø: 160 mmWidth: 20 mm
JURATEK : JBS1011 Brake Shoe Set Ø: 178 mmWidth: 25 mm
JURATEK : JBS1012 Brake Shoe Set Ø: 180 mmWidth: 32 mm
JURATEK : JBS1013 Brake Shoe Set Ø: 229 mmWidth: 57 mm
JURATEK : JBS1014 Brake Shoe Set Ø: 203 mmWidth: 38 mm
JURATEK : JBS1015 Brake Shoe Set Ø: 254 mmWidth: 52 mm
JURATEK : JBS1016 Brake Shoe Set Ø: 180 mmWidth: 32 mm
JURATEK : JBS1017 Brake Shoe Set Ø: 180 mmWidth: 32 mm
JURATEK : JBS1018 Brake Shoe Set Ø: 180 mmWidth: 25 mm
JURATEK : JBS1019 Brake Shoe Set Ø: 200 mmWidth: 32 mm
JURATEK : JBS102 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS1020 Brake Shoe Set Ø: 180 mmWidth: 32 mm
JURATEK : JBS1021 Brake Shoe Set Ø: 203 mmWidth: 37 mm
JURATEK : JBS1022 Brake Shoe Set Ø: 203 mmWidth: 37 mm
JURATEK : JBS1023 Brake Shoe Set Ø: 229 mmWidth: 42 mm
JURATEK : JBS1024 Brake Shoe Set Ø: 185 mmWidth: 20 mm
JURATEK : JBS1025 Brake Shoe Set Ø: 180 mmWidth: 32 mm
JURATEK : JBS1026 Brake Shoe Set Ø: 160 mmWidth: 40 mm
JURATEK : JBS1027 Brake Shoe Set Ø: 180 mmWidth: 40 mm
JURATEK : JBS1028 Brake Shoe Set Ø: 190 mmWidth: 45 mm
JURATEK : JBS1029 Brake Shoe Set Ø: 172 mmWidth: 42 mm
JURATEK : JBS103 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS1030 Brake Shoe Set Supplementary Article/Supplementary Info: with lever Ø: 228 mmWidth: 42 mm
JURATEK : JBS1031 Brake Shoe Set Ø: 164 mmWidth: 20 mm
JURATEK : JBS1033 Brake Shoe Set Ø: 180 mmWidth: 27 mm
JURATEK : JBS1034 Brake Shoe Set Ø: 180 mmWidth: 26 mm
JURATEK : JBS1035 Brake Shoe Set Ø: 203 mmWidth: 37 mm
JURATEK : JBS1037 Brake Shoe Set Ø: 186 mmWidth: 20 mm
JURATEK : JBS1038 Brake Shoe Set Ø: 185 mmWidth: 30 mm
JURATEK : JBS1039 Brake Shoe Set Ø: 203 mmWidth: 37 mm
JURATEK : JBS1040 Brake Shoe Set Ø: 230 mmWidth: 32 mm
JURATEK : JBS1041 Brake Shoe Set Ø: 254 mmWidth: 57 mm
JURATEK : JBS1042 Brake Shoe Set Ø: 180 mmWidth: 32 mm
JURATEK : JBS1047 Brake Shoe Set Ø: 228 mmWidth: 42 mm
JURATEK : JBS1050 Brake Shoe Set Ø: 254 mmWidth: 57 mm
JURATEK : JBS1056 Brake Shoe Set Ø: 200 mmWidth: 32 mm
JURATEK : JBS106 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS1060 Brake Shoe Set Ø: 200 mmWidth: 35 mm
JURATEK : JBS1068 Brake Shoe Set Ø: 172 mmWidth: 42 mm
JURATEK : JBS107 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS1075 Brake Shoe Set Ø: 170 mmWidth: 27 mm
JURATEK : JBS108 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS1080 Brake Shoe Set Ø: 203 mmWidth: 38 mm
JURATEK : JBS109 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS1091 Brake Shoe Set Supplementary Article/Supplementary Info: with lever Ø: 200 mmWidth: 32 mm
JURATEK : JBS110 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS111 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS1110 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS112 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS1121 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS1123 Brake Shoe Set Supplementary Article/Supplementary Info: with lever Ø: 202 mmWidth: 32 mm
JURATEK : JBS1137 Brake Shoe Set Supplementary Article/Supplementary Info: without lever Ø: 172 mmWidth: 32 mm
JURATEK : JBS1141 Brake Shoe Set Supplementary Article/Supplementary Info: with lever Ø: 203 mmWidth: 39 mm
JURATEK : JBS1152 Brake Shoe Set Supplementary Article/Supplementary Info: without lever Ø: 174 mmWidth: 32 mm
JURATEK : JBS1161 Brake Shoe Set Supplementary Article/Supplementary Info: with lever Ø: 228.6 mmWidth: 42 mm
JURATEK : JBS1180 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS200 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS201 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS202 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS203 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS204 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS205 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS206 Brake Shoe Set
JURATEK : JBS207 Brake Shoe Set
[1]
Records:
74
, Page
1

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit