ta  e 

油箱盖 13294625

  

适用品牌

 • 欧宝
 • 萨博
 • 沃克斯豪尔

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
欧宝
欧宝 英速亚两厢 2008/07-2017/03
英速亚两厢 2.0 Biturbo CDTI (68)A 20 DTR   19561404Hatchback 2008-
英速亚两厢 2.0 Biturbo CDTI (68)A 20 DTR   19561434Hatchback 2012-
英速亚两厢 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68)A 20 DTR   19561404Hatchback 2009-
英速亚两厢 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68)A 20 DTR   19561434Hatchback 2012-
英速亚两厢 2.0 CDTI (68)A 20 DTJ   1956964Hatchback 2008-
英速亚两厢 2.0 CDTI (68)A 20 DTH   19561184Hatchback 2008-
英速亚两厢 2.0 CDTI (68)A 20 DTC   1956814Hatchback 2008-
英速亚两厢 2.0 CDTI (68)A 20 DTE   1956884Hatchback 2012-
英速亚两厢 2.0 CDTI (68)A 20 DTH   19561204Hatchback 2013-
英速亚两厢 2.0 CDTI (68)A 20 DTE   19561034Hatchback 2013-
英速亚两厢 2.0 CDTI 4x4 (68)A 20 DTH   19561184Hatchback 2010-
英速亚两厢 2.0 CDTI 4x4 (68)A 20 DTH   19561204Hatchback 2013-
欧宝 英速亚 2008/07-2017/03
英速亚 2.0 Biturbo CDTI (69)A 20 DTR   19561404Saloon 2008-
英速亚 2.0 Biturbo CDTI (69)A 20 DTR   19561434Saloon 2012-
英速亚 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69)A 20 DTR   19561404Saloon 2008-
英速亚 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69)A 20 DTR   19561434Saloon 2012-
英速亚 2.0 CDTI (69)A 20 DTJ   1956964Saloon 2008-
英速亚 2.0 CDTI (69)A 20 DTH   19561184Saloon 2008-
英速亚 2.0 CDTI (69)A 20 DTC   1956814Saloon 2008-
英速亚 2.0 CDTI (69)A 20 DTE   1956884Saloon 2012-
英速亚 2.0 CDTI (69)A 20 DTE   19561034Saloon 2013-
英速亚 2.0 CDTI (69)A 20 DTH   19561204Saloon 2013-
英速亚 2.0 CDTI 4x4 (69)A 20 DTH   19561184Saloon 2010-
英速亚 2.0 CDTI 4x4 (69)A 20 DTH   19561204Saloon 2013-
欧宝 英速亚旅行版 2008/07-2017/03
英速亚旅行版 2.0 Biturbo CDTI (35)A 20 DTR   19561404Estate 2008-2017
英速亚旅行版 2.0 Biturbo CDTI (35)A 20 DTR   19561434Estate 2012-2015
英速亚旅行版 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)A 20 DTR   19561404Estate 2008-2017
英速亚旅行版 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)A 20 DTR   19561434Estate 2012-2015
英速亚旅行版 2.0 CDTI (35)A 20 DTC   1956814Estate 2008-2013
英速亚旅行版 2.0 CDTI (35)A 20 DTJ   1956964Estate 2008-2015
英速亚旅行版 2.0 CDTI (35)A 20 DTH   19561184Estate 2008-2015
英速亚旅行版 2.0 CDTI (35)A 20 DTE   1956884Estate 2012-2015
英速亚旅行版 2.0 CDTI (35)A 20 DTE   19561034Estate 2013-2015
英速亚旅行版 2.0 CDTI (35)A 20 DTH   19561204Estate 2013-2015
英速亚旅行版 2.0 CDTI 4x4 (35)A 20 DTH   19561184Estate 2010-2015
英速亚旅行版 2.0 CDTI 4x4 (35)A 20 DTH   19561204Estate 2013-2015
萨博
萨博 9-5 (YS3G) 2010/01-2012/01
9-5 (YS3G) 2.0 TiDA 20 DTH   19561184Saloon 2010-2012
沃克斯豪尔
沃克斯豪尔 INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2008/07-2017/05
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68)A 20 DTR   19561434Hatchback 2012-2017
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68)A 20 DTR   19561434Hatchback 2012-2017
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI (68)A 20 DTJ   1956964Hatchback 2008-2014
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI (68)A 20 DTH   19561184Hatchback 2008-2017
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI (68)A 20 DTC   1956814Hatchback 2008-2017
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI (68)A 20 DTR   19561404Hatchback 2008-2017
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI (68)A 20 DTE   1956884Hatchback 2012-2016
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI (68)A 20 DTH   19561204Hatchback 2013-2017
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI (68)A 20 DTE   19561034Hatchback 2013-2017
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68)A 20 DTH   19561184Hatchback 2008-2017
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68)A 20 DTR   19561404Hatchback 2009-2017
沃克斯豪尔 INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2008/07-2017/05
INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69)A 20 DTR   19561434Saloon 2012-2017
INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69)A 20 DTR   19561434Saloon 2012-2017
INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI (69)A 20 DTH   19561184Saloon 2008-2017
INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI (69)A 20 DTJ   1956964Saloon 2008-2014
INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI (69)A 20 DTC   1956814Saloon 2008-2017
INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI (69)A 20 DTR   19561404Saloon 2008-2017
INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI (69)A 20 DTH   19561204Saloon 2013-2017
INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69)A 20 DTH   19561184Saloon 2008-2017
INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69)A 20 DTR   19561404Saloon 2009-2017
沃克斯豪尔 INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2008/07-2017/05
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35)A 20 DTR   19561434Estate 2012-2017
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)A 20 DTR   19561434Estate 2012-2017
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35)A 20 DTH   19561184Estate 2008-2017
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35)A 20 DTC   1956814Estate 2008-2017
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35)A 20 DTJ   1956964Estate 2008-2014
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35)A 20 DTR   19561404Estate 2008-2017
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35)A 20 DTE   1956884Estate 2012-2016
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35)A 20 DTE   19561034Estate 2013-2017
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35)A 20 DTH   19561204Estate 2013-2017
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4A 20 DTH   19561204Estate 2013-2017
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35)A 20 DTR   19561404Estate 2009-2017

适用发动机

 • 欧宝 A 20 DTC
 • 欧宝 A 20 DTE
 • 欧宝 A 20 DTH
 • 欧宝 A 20 DTJ
 • 欧宝 A 20 DTR
 • 萨博 A 20 DTH
 • 沃克斯豪尔 A 20 DTC
 • 沃克斯豪尔 A 20 DTE
 • 沃克斯豪尔 A 20 DTH
 • 沃克斯豪尔 A 20 DTJ
 • 沃克斯豪尔 A 20 DTR

参考号

厂商 号码 号码
FEBI BILSTEIN 4542* 4542*
OE 00808 0** 008080**
OE 0808 0** 08080**
厂商 号码 号码
OE 808 0** 8080**
OE 132946** 132946**
SWAG 40 94 54** 409454**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347