t a  e 

需求寶馬配件

发布时间:2022-06-16 07:58:27 有效期至:2022-07-16 23:59:59
立即报价 距离报价结束还剩 22

求购产品

图片 零件/参考号 参数 适用品牌 描述 单价/数量
Outer Diameter : 53 mm
Outer Diameter 1 : 55 mm
Inner Diameter : 30 mm
Inner Diameter 1 : 24 mm
Height : 124 mm
宝马
迷你
¥ 0.00
1
Height : 250 mm 宝马
阿尔宾娜
¥ 0.00
1
Length : 273 mm
Width : 219 mm
Width 1 : 134 mm
Height : 67 mm
宝马
¥ 0.00
1
Front Axle, Right 宝马
¥ 0.00
1
Rear Axle
Inner Diameter : 14 mm
Outer Diameter : 47 mm
华晨宝马
宝马
¥ 0.00
1
位置 : 前轮
宽度 : 129.8 mm
高度 : 76.2 mm
高度1 : 70.9 mm
厚度 : 17.4 mm
宝马
迷你
¥ 0.00
1
位置 : 前轮, 右
外径 : 395 mm
盘厚 : 36 mm
盘最小厚度 : 34.4 mm
中心孔直径 : 67 mm
总高 : 66 mm
孔数 : 5
节圆直径 : 112 mm
盘的类型 : 通风盘
重量 : 17.5 kg
劳斯莱斯
宝马
¥ 0.00
1
位置 : 前轮, 左
外径 : 395 mm
盘厚 : 36 mm
盘最小厚度 : 34.4 mm
中心孔直径 : 67 mm
总高 : 66 mm
孔数 : 5
节圆直径 : 112 mm
盘的类型 : 通风盘
重量 : 17.5 kg
劳斯莱斯
宝马
¥ 0.00
1
位置 : 后轮
制动系统 : TRW
宽度 : 110.6 mm
高度 : 66 mm
高度1 : 73.3 mm
厚度 : 16.8 mm
丰田
宝马
¥ 0.00
1
位置 : 后轮
制动系统 : TRW
宽度 : 116 mm
高度 : 65.5 mm
高度1 : 72.6 mm
厚度 : 18 mm
宝马
¥ 0.00
1
Front Axle
Length : 765 mm
华晨宝马
宝马
¥ 0.00
1
Length : 150 mm 宝马
¥ 0.00
1
Front Axle 宝马
¥ 0.00
1
Length : 212 mm
Width : 300 mm
Height : 30 mm
丰田
宝马
¥ 0.00
1
Length : 232 mm
Width : 116 mm
Height : 32 mm
宝马
迷你
¥ 0.00
1
Right 宝马
¥ 0.00
1

联系人信息

登录 查看求购者联系信息
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注 名称 尺寸范围 单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347