t a  e 

888888888888888888888888

发布时间:2018-11-30 14:37:29 有效期至:2018-12-30 23:59:59

求购产品

图片 零件/参考号 参数 适用品牌 描述 单价/数量
本田
¥ 0.00
1
位置 : 前轮
制动系统 : AKB
宽度 : 136.3 mm
高度 : 57.8 mm
厚度 : 17.3 mm
东风本田
本田
¥ 0.00
1
位置 : 前轮
总高 : 44.7 mm
外径 : 262 mm
中心孔直径 : 64.1 mm
节圆直径 : 100 mm
碟厚 : 21 mm
碟最小厚度 : 19 mm
孔数 : 4
实心或通风盘 : 通风盘
重量 : 5 kg
名爵
广汽本田
本田
罗孚
路特斯
¥ 0.00
1
Outer Diameter : 55 mm
Height : 24 mm
本田
¥ 0.00
1
Rear Axle, Inner, Lower 本田
¥ 0.00
1
Front Axle, Lower, Front 本田
¥ 0.00
1
Front Axle, Lower, Rear 本田
¥ 0.00
1
Rear Axle 本田
¥ 0.00
1
Rear Axle, Outer, Lower 本田
¥ 0.00
1
本田
¥ 0.00
1
Front Axle, Lower 本田
¥ 0.00
1
Rear Axle, Upper 本田
¥ 0.00
1
Rear Axle, Outer, Lower 本田
¥ 0.00
1
Rear Axle  本田
¥ 0.00
1
Low. Arm Bushing   本田
¥ 0.00
1
Opening Temperature : 78 °C 本田
罗孚
¥ 0.00
1
Engine: 本田
¥ 0.00
1
Outer Diameter : 66 mm
Inner Diameter 1 : 55 mm
Inner Diameter 2 : 62 mm
Height : 90 mm
Thread Size : M 20 X 1.5
本田
讴歌
¥ 0.00
1
Length : 316 mm
Width : 204 mm
Height : 38 mm
本田
¥ 0.00
1

联系人信息

登录 查看求购者联系信息
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注 名称 尺寸范围 单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347