t a  e 
REF NO. Part categories Parameter
CTE : CBJ01010 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.604 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 51220-TA0-A02 Serial No.: CBJ01010 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02001 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.33 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 43308-12020 Serial No.: CBJ02001 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02002 Ball Joint Height: 47 mmWeight: 0.45 kgWidth: 47 mmfor OE No.: 43308-19035 for OE No.: 43308-12030 Serial No.: CBJ02002 Length: 110 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02004 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.52 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 43330-39345 for OE No.: 43330-39275 for OE No.: 43330-39135 Serial No.: CBJ02004 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02005 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 43307-20011 for OE No.: 43307-20010 Serial No.: CBJ02005 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left
CTE : CBJ02008 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.95 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 43330-39265 Serial No.: CBJ02008 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02011 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.95 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 43340-39255 for OE No.: 43340-39235 for OE No.: 43340-39175 for OE No.: 43330-39195 for OE No.: 43330-29255 Serial No.: CBJ02011 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02015 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.3 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 43308-59095 for OE No.: 43308-59065 for OE No.: 43308-59055 for OE No.: 43308-59035 for OE No.: 43308-19176 for OE No.: 43308-0H010 for OE No.: 43308-09081 for OE No.: 43308-09080 for OE No.: 43308-09071 for OE No.: 43308-09070 for OE No.: 43308-09010 Serial No.: CBJ02015 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03001 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.37 kgWidth: 0 mmfor OE No.: GA6B-99-356A for OE No.: G030-99-356 Serial No.: CBJ03001 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03002 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.5 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 99BB-3395-AC Serial No.: CBJ03002 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03006 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.42 kgWidth: 0 mmfor OE No.: UB39-99-354 for OE No.: 8AU1-34-540 Serial No.: CBJ03006 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left
CTE : CBJ03007 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.85 kgWidth: 0 mmfor OE No.: UB39-99-356 for OE No.: 8AU2-34-510 Serial No.: CBJ03007 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left
CTE : CBJ03008 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.55 kgWidth: 0 mmfor OE No.: B455-34-550 Serial No.: CBJ03008 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03009 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.73 kgWidth: 0 mmfor OE No.: S083-99-354 for OE No.: OK710-34-540 Serial No.: CBJ03009 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left
CTE : CBJ03010 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.98 kgWidth: 0 mmfor OE No.: S083-99-356 for OE No.: OK710-34-510 Serial No.: CBJ03010 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03012 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.5 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ03012 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03018 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.35 kgWidth: 0 mmfor OE No.: BP4K-34-350E for OE No.: BP4K-34-300E for OE No.: B32H-34-350E for OE No.: B32H-34-350D for OE No.: B32H-34-350C for OE No.: B32H-34-350B for OE No.: B32H-34-350A for OE No.: B32H-34-350 for OE No.: B32H-34-300E for OE No.: B32H-34-300D for OE No.: B32H-34-300C for OE No.: B32H-34-300B for OE No.: B32H-34-300A for OE No.: B32H-34-300 Serial No.: CBJ03018 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03019 Ball Joint Height: 61 mmWeight: 0.3 kgWidth: 43 mmfor OE No.: GV2W-34-250 for OE No.: GV2W-34-200 for OE No.: GP9A-34-250C for OE No.: GP9A-34-250B for OE No.: GP9A-34-250A for OE No.: GP9A-34-250 for OE No.: GP9A-34-200C for OE No.: GP9A-34-200B for OE No.: GP9A-34-200A for OE No.: GP9A-34-200 for OE No.: GJ6A-34-250B for OE No.: GJ6A-34-250A for OE No.: GJ6A-34-200B for OE No.: GJ6A-34-200A Serial No.: CBJ03019 Length: 43 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left
CTE : CBJ03022L Ball Joint Height: 97.5 mmWeight: 0.65 kgWidth: 82 mmSerial No.: CBJ03022L Length: 136 mmFitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03022R Ball Joint Height: 97.5 mmWeight: 0.65 kgWidth: 82 mmSerial No.: CBJ03022R Length: 136 mmFitting Position: Right Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ05003 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.74 kgWidth: 0 mmfor OE No.: MB 598018 for OE No.: MB 598017 for OE No.: MB 527384-01 for OE No.: MB 527384 for OE No.: MB 527383-01 for OE No.: MB 527383 for OE No.: MB 430113 for OE No.: MB 430112 Serial No.: CBJ05003 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ05004 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.36 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ05004 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ05005 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.25 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ05005 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left
CTE : CBJ05006 Ball Joint Height: 53 mmWeight: 0.6 kgWidth: 53 mmfor OE No.: MB 349475-01 for OE No.: MB 176309 Serial No.: CBJ05006 Length: 103 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left
CTE : CBJ05008 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0 kgWidth: 0 mmfor OE No.: MR 210431 for OE No.: MR 210430 Serial No.: CBJ05008 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ05009 Ball Joint Width: 0 cmHeight: 0 cmWeight: 0 kgfor OE No.: MB 349475 for OE No.: MB 241156 Serial No.: CBJ05009 Length: 0 cmFitting Position: Right Fitting Position: Left
CTE : CBJ05010 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.34 kgWidth: 0 mmfor OE No.: MB 241883 Serial No.: CBJ05010 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ05011 Ball Joint Height: 49 mmWeight: 0.35 kgWidth: 49 mmSerial No.: CBJ05011 Length: 71 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ05012 Ball Joint Height: 45 mmWeight: 0.36 kgWidth: 45 mmfor OE No.: MR 403420 for OE No.: MR 403419 for OE No.: 4013A462 for OE No.: 4013A461 for OE No.: 4013A404 for OE No.: 4013A403 for OE No.: 4013A274 for OE No.: 4013A273 for OE No.: 4013A256 for OE No.: 4013-A255 Serial No.: CBJ05012 Length: 74 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06003 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.87 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 40160-G5400 for OE No.: 40160-G5110 for OE No.: 40160-G4010 for OE No.: 40160-G2525 for OE No.: 40160-G2500 Serial No.: CBJ06003 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06004 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.25 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 40160-4F100 Serial No.: CBJ06004 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06005 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.3 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 40160-J7500 for OE No.: 40160-86M00 for OE No.: 40160-70J00 for OE No.: 40160-69C00 for OE No.: 40160-60Y60 for OE No.: 40160-50J25 for OE No.: 40160-50A00 Serial No.: CBJ06005 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06006 Ball Joint Height: 45 mmWeight: 0.33 kgWidth: 45 mmfor OE No.: 40160-69Y00 for OE No.: 40160-52Y10 for OE No.: 40160-52Y00 for OE No.: 40160-50Y00 Serial No.: CBJ06006 Length: 86 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06007 Ball Joint Height: 65 mmWeight: 0.85 kgWidth: 65 mmfor OE No.: 54503-01N25 for OE No.: 54503-01N10 for OE No.: 54503-01N01 for OE No.: 54502-01N25 for OE No.: 54502-01N10 for OE No.: 40160-92G90 for OE No.: 40160-55G90 for OE No.: 40160-3S550 for OE No.: 40160-2S485 for OE No.: 40160-27N25 for OE No.: 40160-01N25 for OE No.: 40160-01G50 for OE No.: 40160-01G26 for OE No.: 40160-01G25 for OE No.: 40160-01G00 Serial No.: CBJ06007 Length: 121 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06008 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.37 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 40160-41U02 for OE No.: 40160-41U01 for OE No.: 40160-41U00 for OE No.: 40160-39U00 for OE No.: 40160-31U00 Serial No.: CBJ06008 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06009 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 40160-09S60 Serial No.: CBJ06009 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06010 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.41 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 40160-67L00 for OE No.: 40160-41L00 Serial No.: CBJ06010 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06011 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ06011 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06012 Ball Joint Height: 88 mmWeight: 1.03 kgWidth: 109 mmfor OE No.: 40160-93G26 for OE No.: 40160-93G25 for OE No.: 40160-50W25 for OE No.: 40160-50W01 for OE No.: 40160-50W00 for OE No.: 40160-0F000 Serial No.: CBJ06012 Length: 113 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06015 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 40160-2B000 Serial No.: CBJ06015 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06016 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.34 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ06016 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06019 Ball Joint Height: 49 mmWeight: 0 kgWidth: 49 mmSerial No.: CBJ06019 Length: 88 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06020 Ball Joint Height: 90 mmWeight: 0.56 kgWidth: 61 mmSerial No.: CBJ06020 Length: 61 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left
CTE : CBJ06021 Ball Joint Height: 85 mmWeight: 0.36 kgWidth: 48 mmfor OE No.: 40160-AV60A for OE No.: 40160-AV606 for OE No.: 40160-AV600 for OE No.: 40160-2Y000 Serial No.: CBJ06021 Length: 48 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06022 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.26 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 54501-BC42A for OE No.: 54501-BC41A for OE No.: 54501-AX60B for OE No.: 54501-AX600 for OE No.: 54500-BC42A for OE No.: 54500-BC41A for OE No.: 54500-AX60B for OE No.: 54500-AX600 Serial No.: CBJ06022 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06023 Ball Joint Height: 67 mmWeight: 0.34 kgWidth: 43 mmSerial No.: CBJ06023 Length: 43 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06024 Ball Joint Height: 86 mmWeight: 0.62 kgWidth: 60 mmfor OE No.: 40160-ZG90A for OE No.: 40160-EB300 for OE No.: 40160 EA00A Serial No.: CBJ06024 Length: 60 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06025 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.25 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ06025 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06026 Ball Joint Height: 75 mmWeight: 0.34 kgWidth: 49 mmSerial No.: CBJ06026 Length: 49 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ07001 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.28 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 45700-63J00 Serial No.: CBJ07001 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ08002 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 1.06 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 8-97940-612-0 Serial No.: CBJ08002 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ09001 Ball Joint Height: 50 mmWeight: 0.44 kgWidth: 50 mmfor OE No.: 31 12 1 139 131 for OE No.: 31 12 1 126 253 Serial No.: CBJ09001 Length: 134 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ09002 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.35 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 31 12 1 126 254 Serial No.: CBJ09002 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ09003 Ball Joint Height: 74 mmWeight: 0.47 kgWidth: 74 mmfor OE No.: 31 12 6 758 510 for OE No.: 31 12 1 140 398 Serial No.: CBJ09003 Length: 93 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ09004L Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.83 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 31 13 1 489 294 for OE No.: 31 12 6 753 991 for OE No.: 31 10 6 779 437 Serial No.: CBJ09004L Length: 0 mmFitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ09004R Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.83 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 31 13 1 489 293 for OE No.: 31 12 6 753 992 for OE No.: 31 10 6 779 438 Serial No.: CBJ09004R Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ09005 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.32 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 31 12 6 756 309 Serial No.: CBJ09005 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ09006 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.47 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ09006 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ09008 Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.47 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ09008 Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ01011A Ball Joint Height: 84 mmWeight: 0.76 kgWidth: 92.1 mmfor OE No.: 51220-STK-A01 Serial No.: CBJ01011A Length: 109.4 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02003A Ball Joint Height: 61 mmWeight: 0.64 kgWidth: 89 mmfor OE No.: 43360-29056 for OE No.: 43360-29055 for OE No.: 43350-29085 for OE No.: 43350-29076 for OE No.: 43350-29036 for OE No.: 43350-29035 Serial No.: CBJ02003A Length: 90 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left
CTE : CBJ02007LA Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.8 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 43340-19016 for OE No.: 43340-19015 Serial No.: CBJ02007LA Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02007RA Ball Joint Height: 70 mmWeight: 0.8 kgWidth: 98 mmfor OE No.: 43330-19066 for OE No.: 43330-19065 Serial No.: CBJ02007RA Length: 123 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02008A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 1.11 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 43330-39265 Serial No.: CBJ02008A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02009A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 1.11 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 43340-29095 for OE No.: 43330-29175 for OE No.: 43330-29115 Serial No.: CBJ02009A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02012A Ball Joint Height: 80 mmWeight: 0.72 kgWidth: 84 mmfor OE No.: 43330-29375 for OE No.: 43330-29315 for OE No.: 43330-29265 Serial No.: CBJ02012A Length: 106 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02013A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.55 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 43330-19075 Serial No.: CBJ02013A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02014A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.8 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 43330-29185 for OE No.: 43330-29146 for OE No.: 43330-29145 Serial No.: CBJ02014A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02016A Ball Joint Height: 87 mmWeight: 0.86 kgWidth: 89 mmfor OE No.: 43330-49095 for OE No.: 43330-09630 Serial No.: CBJ02016A Length: 124 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02018A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.77 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 43330-09210 Serial No.: CBJ02018A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02020A Ball Joint Height: 97 mmWeight: 0.68 kgWidth: 85.5 mmfor OE No.: 43330-19185 for OE No.: 43330-19115 for OE No.: 43330-09230 for OE No.: 43330-09220 for OE No.: 43330-09200 for OE No.: 43330-09090 for OE No.: 43330-09070 for OE No.: 43330-02097 for OE No.: 43330-02070 Serial No.: CBJ02020A Length: 108.5 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ02021A Ball Joint Height: 103.5 mmWeight: 0.76 kgWidth: 85.6 mmfor OE No.: 43330-49055 Serial No.: CBJ02021A Length: 123.5 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03003A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.53 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 95AB-3395-A1A for OE No.: 94FB-3395-A1B for OE No.: 6615743 for OE No.: 6615742 Serial No.: CBJ03003A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03004A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.62 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ03004A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03005A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 94FB-3395-A2B Serial No.: CBJ03005A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03008A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.62 kgWidth: 0 mmfor OE No.: B455-34-550 Serial No.: CBJ03008A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03011A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.8 kgWidth: 0 mmfor OE No.: BTDA-34-550 for OE No.: B01A-34-550A for OE No.: B01A-34-550 Serial No.: CBJ03011A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03012A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ03012A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03013A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ03013A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03014A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.49 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ03014A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03015A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.7 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ03015A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03016A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 1S71 3395 AF for OE No.: 1S71 3395 AE for OE No.: 1S71 3395 AC for OE No.: 1S71 3042 AT for OE No.: 1S71 3042 AE for OE No.: 1139828 Serial No.: CBJ03016A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03017A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.35 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ03017A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ03021A Ball Joint Height: 72 mmWeight: 0.36 kgWidth: 69 mmSerial No.: CBJ03021A Length: 125.6 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ05007A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.68 kgWidth: 0 mmfor OE No.: MB 860830 for OE No.: MB 860829 Serial No.: CBJ05007A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left
CTE : CBJ05013A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0 kgWidth: 0 mmfor OE No.: MR 598548 for OE No.: MR 598547 for OE No.: MR 376528 for OE No.: MR 376527 for OE No.: MR 273690 for OE No.: MR 273689 for OE No.: MR 162692 for OE No.: MR 162691 for OE No.: 54430-43005 for OE No.: 54410-43005 Serial No.: CBJ05013A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06014A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.95 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 54501-18V01 for OE No.: 54500-18V01 Serial No.: CBJ06014A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06017A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.75 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 40160-85E00 for OE No.: 40160-51E00 for OE No.: 40160-01E00 Serial No.: CBJ06017A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06018LA Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.77 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ06018LA Length: 0 mmFitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06018RA Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.77 kgWidth: 0 mmSerial No.: CBJ06018RA Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ06022A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.32 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 54501-BC42A for OE No.: 54501-BC41A for OE No.: 54501-AX60B for OE No.: 54501-AX600 for OE No.: 54500-BC42A for OE No.: 54500-BC41A for OE No.: 54500-AX60B for OE No.: 54500-AX600 Serial No.: CBJ06022A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ08001A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.8 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 94243234 for OE No.: 94224550 for OE No.: 8-94472-255-2 for OE No.: 8-94472-255-0 for OE No.: 8-94243-234-0 for OE No.: 8-94224-550-5 for OE No.: 8-94224-550-4 for OE No.: 8-94224-550-3 for OE No.: 8-94224-550-2 for OE No.: 8-94224-550-1 for OE No.: 8-94224-550-0 Serial No.: CBJ08001A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left
CTE : CBJ08003A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.77 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 94459453 for OE No.: 8-97940-625-0 for OE No.: 8-94459-453-4 for OE No.: 8-94459-453-3 for OE No.: 8-94459-453-2 for OE No.: 8-94459-453-1 Serial No.: CBJ08003A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left
CTE : CBJ08004A Ball Joint Height: 0 mmWeight: 1.58 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 944459465 for OE No.: 8-94459-465-2 for OE No.: 8-94459-465-1 for OE No.: 8-94452-102-1 for OE No.: 8-94452-102-0 Serial No.: CBJ08004A Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ09004LA Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.95 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 31 13 1 489 294 for OE No.: 31 12 6 753 991 for OE No.: 31 10 6 779 437 Serial No.: CBJ09004LA Length: 0 mmFitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ09004RA Ball Joint Height: 0 mmWeight: 0.95 kgWidth: 0 mmfor OE No.: 31 13 1 489 293 for OE No.: 31 12 6 753 992 for OE No.: 31 10 6 779 438 Serial No.: CBJ09004RA Length: 0 mmFitting Position: Right Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ09007LA Ball Joint Height: 51 mmWeight: 0.61 kgWidth: 81 mmfor OE No.: 31 12 6 772 303 Serial No.: CBJ09007LA Length: 137 mmFitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ09007RA Ball Joint Height: 51 mmWeight: 0.61 kgWidth: 81 mmfor OE No.: 31 12 6 772 304 Serial No.: CBJ09007RA Length: 137 mmFitting Position: Right Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ09009A Ball Joint Height: 103.8 mmWeight: 0.43 kgWidth: 45.8 mmfor OE No.: 31 12 6 779 840 Serial No.: CBJ09009A Length: 90.5 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left Fitting Position: Lower Front Axle
CTE : CBJ09010A Ball Joint Height: 87.5 mmWeight: 0.48 kgWidth: 46 mmfor OE No.: 31 12 6 768 988 Serial No.: CBJ09010A Length: 90.5 mmFitting Position: Right Fitting Position: Left
Records:
222
, Page
3

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit