t a  e 
参考号 零件 参数
PE Automotive : 040.071-00A Slide Weight: 0.93 kgWidth: 100 mmLength: 155 mmThickness: 8 mm
PE Automotive : 040.072-00A Slide Weight: 0.78 kgWidth: 100 mmLength: 120 mmThickness: 8 mm
PE Automotive : 044.010-00A Slide Material: Plastic Outer diameter: 74 mmWeight: 0.352 kgLength: 109.5 mm
PE Automotive : 044.011-00A Slide Material: Plastic Height: 64 mmWeight: 0.6 kgWidth: 110 mmLength: 158 mm
PE Automotive : 044.024-00A Slide Material: Grey Cast Iron Height: 74 mmWeight: 3.09 kgWidth: 103 mmLength: 203 mm
PE Automotive : 044.031-00A Slide Material: Steel Height: 150 mmWeight: 2.1 kgWidth: 105 mmLength: 115 mm
PE Automotive : 044.035-00A Slide Material: Grey Cast Iron Height: 74 mmWeight: 3.09 kgWidth: 103 mmLength: 203 mm
PE Automotive : 044.038-00A Slide Material: Steel Height: 130 mmWeight: 1.3 kgWidth: 103 mmLength: 109 mm
PE Automotive : 044.059-00A Slide Material: Plastic Height: 25 mmWeight: 0.09 kgWidth: 60 mmLength: 90 mm
PE Automotive : 044.703-00A Slide Material: Steel Height: 140 mmWeight: 2.85 kgWidth: 103 mmLength: 113 mm
PE Automotive : 054.041-00A Slide Height: 60 mmInner Diameter: 10 mmWeight: 0.47 kgWidth: 85 mmLength: 90 mm
PE Automotive : 064.024-00A Slide Material: Plastic Height: 60 mmWeight: 0.47 kgWidth: 74 mmLength: 100 mm
PE Automotive : 064.025-00A Slide Material: Plastic Height: 64 mmWeight: 0.6 kgWidth: 110 mmLength: 158 mm
1
13
条记录,分
1
页显示
按品牌拼音首字母查找:

   尺寸/参数

   标注 名称 尺寸范围 单位
       

   联系客服

   客服电话:020-36390347